1

อุปนิสัย 7 ประการเพื่อประสิทธิผลสูง

พฤติกรรมของเราประกอบไปด้วยอุปนิสัยต่างๆ ในตัวเรา ความคิดจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติเป็นนิจก็จะกลายเป็นอุปนิสัยเมื่อมีอุปนิสัยก็จะกลายเป็นคุณลักษณะ และในที่สุดจะกลายเป็นวิถีชีวิตอุปนิสัยเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตและเกิดขึ้นตลอดเวลาจนเกือบไม่รู้ตัว แต่เราสามารถสร้างอุปนิสัยที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ ด้วยความอดทนและตั้งใจจริงอุปนิสัยเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้มีประสิทธิผลสูง ประกอบด้วย

อุปนิสัยที่ 1 .. ต้องเป็นเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อน

เป็นความหมายแห่งการริเริ่ม มีความหมายในฐานะความเป็นมนุษย์ที่สามารถรับผิดชอบชีวิตตัวเอง พฤติกรรมของเราเป็นส่วนหนึ่งจากการตัดสินใจของเราเราต้องเป็นฝ่ายริเริ่มและรับผิดชอบในการกระทำทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้น การกระทำของเราย่อมเกิดจากการเลือกของเราเองอยู่บนพื้นฐานของคุณค่ามากกว่าผลจากเงื่อนไข

อุปนิสัยที่ 2 .. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายภายในใจ(being with the end in mind )

การรู้เป้าหมายอย่างชัดเจน ว่าต้องการอะไรต้องการจะไปไหน เพื่อจะได้เข้าใจว่าคุณจะขยับไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้อย่างไรการกำหนดเป้าหมายไว้ในใจ จะเป็นสิ่งที่ใช้ตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณไม่ว่าพฤติกรรมในวันนี้หรือวันหน้าจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำหนดไว้ในใจวิธีที่มีประสิทธิผลมากที่สุด

อุปนิสัยที่ 3 .. ทำตามลำดับความสำคัญ

เป็นการบริหารเวลาให้ดีที่สุดทำทุกอย่างตามลำดับความสำคัญการบริหารก็คือการจัดระเบียบวินัยเพื่อ             ทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จ และหัวใจของการบริหารเวลา สามารถสรุปให้สั้นเหลือเพียงประโยคเดียวว่า
” จัดการและดำเนินการตามความสำคัญ ”

อุปนิสัย 4 .. คิดแบบชนะ/ ชนะ

” มิตรภาพไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจาก          ความซื่อตรง”แนวคิดแบบชนะ / ชนะ ไม่ถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแต่เป็นปรัชญาโดยรวมที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อกัน เป็นการมองว่าชีวิตควรเป็นไปเพื่อความร่วมมือร่วมใจไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน เพราะความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องทำให้อีกคนหนึ่งเสียหายหรือต้องแย่งชิงจากคนอื่น

อุปนิสัยที่ 5 .. เข้าใจคนอื่นก่อนที่จะให้คนอื่นเข้าใจเรา
การเข้าใจคนอื่นต้องอาศัยการไตร่ตรอง แต่การทำให้คนอื่นเข้าใจเราจะต้องอาศัยความกล้าหาญ ยิ่งคุณสามารถทำความเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งเท่าไหร่คุณจะยิ่งได้รับความศรัทธามากขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณเข้าใจความรู้สึกของแต่ละคนเป็นอย่างดีแล้วความแตกต่างจะไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป

อุปนิสัยที่ 6 .. ประสานพลัง
การรวมข้อดีของอุปนิสัยทั้งหมดมารวมเข้าด้วยกันเพื่อทำงานใหญ่ให้สำเร็จ กุญแจสำคัญของการประสานพลังก็คือ
การประสานพลังในตัวบุคคลนั่นเอง เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

อุปนิสัยที่ 7 .. ลับเลื่อยให้คม

เป็นการแสดงพลังขับเคลื่อนที่มีอยู่ในตัวบุคคลแล้วนำออกมาใช้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
โดยใช้อย่างฉลาดและสมดุล เพื่อจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดได้

 

          จุฑาลักษณ์  สาโรจน์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. screen158 พูดว่า:

    อุปนิสัยคนเรา.. สามารถแก้ไขได้ หากไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเรียกว่า “สันดาน”

You must be logged in to post a comment.