0

มารยาทในการประชุม

มารยาทในการประชุม

1. ตรงต่อเวลา
2. ศึกษาหัวข้อการประชุมเตรียมรายละเอียดเพื่อการประชุม
3. พฤติกรรมที่แสดงออกต้องสุภาพ
4. ให้เกียรติประธานในที่ประชุม
5. ต้องขออนุญาตพูดโดยยกมือขึ้นเหนือศรีษะเสมอ
6. พยายามหลีกเลี่ยงการพูดตำหนิ
7. หากประสงค์จะคัดค้านให้ถือหลักว่าไม่ให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
8. หากที่ประชุมมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งต้องให้เกียรติที่ประชุมและปฏิบัติตาม
9. ไม่นำรายละเอียดการอภิปรายซึ่งเป็นการพิจารณาจากที่ประชุมไปแสดงภายนอกในลักษณะไม่เห็นด้วย
10. ถ้าที่ประชุมมีมติเป็นอย่างใดโดยมารยาทแล้วต้องยอมรับตามนั้น
11. พูดหรือแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยให้ที่ประชุมหาทางออกและช่วยให้ได้มติตามวัตถุประสงค์
รักษาความลับของที่ประชุมและสิ่งที่พิจารณากันในที่ประชุม

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.