0

กระดาษการทำการกับผู้ตรวจสอบภายใน

กระดาษการทำการ หมายถึง กระดาษทำการที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้บันทึกผลการปฏิบัติงาน และข้อมูล    ที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเขียนรายงานผลการตรวจสอบ

ประเภทของกระดาษการทำการ ประกอบด้วย

1.  กระดาษการทำการที่ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเอง ได้แก่ บันทึกผลการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ และรายละเอียดการปฏิบัติงานต่าง ๆเป็นต้น

2.  กระดาษการทำการที่จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ เช่นสำเนาเอกสาร หรือสำเนารายละเอียดประกอบบัญชีหรืออื่น ๆ และแผนผังทางเดินเอกสารของระบบงาน เป็นต้น

3.  กระดาษการทำการที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากบุคคลภายนอก ได้แก่ ใบตอบรับแจ้งการยืนยันยอด แบบสอบถาม และหนังสือร้องเรียนการทุจริต เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้สำเนาเอกสารหรือเอกสารอื่นๆ ที่จัดทำโดยหน่วยรับตรวจ   หรือที่ได้รับจากบุคคลภายนอกเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษการทำการ
ผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษการทำการประเภทนี้เช่นเดียวกับกระดาษการทำการที่ผู้ตรวจสอบจัดทำขึ้นเอง

วัตถุประสงค์

ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำกระดาษการทำการ เพื่อ

1.  ใช้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆรวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบต่าง ๆ

2.  เป็นหลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ผู้ตรวจสอบภายในกระทำไปแล้ว หรือเหตุผลที่งดเว้นการตรวจสอบบางประเด็นที่เป็นข้อจำกัด

3.  เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ตรวจสอบภายในที่จะใช้ในการทบทวนวิเคราะห์ และสอบทานการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  รวมทั้งวัดผลการทำงานและความสามารถของผู้ช่วย (ถ้ามี)

4.  เป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถใช้เป็นหลักฐานในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับหน่วยรับตรวจ หรือให้คำแนะนำแก่ผู้รับตรวจ

5.  เป็นหลักฐานประกอบการรวบยรวม สรุป และรายงานการตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

6.  เป็นเอกสารหรือข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละหน่วยรับตรวจ

7.  เป็นหลักฐานอ้างอิงเมื่อถูกกล่าวหาว่าไม่ได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ

8.  เป็นหลักฐานอ้างอิงประกอบรายงานในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเกี่ยวข้อง

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.