1

คำพ่อสอน

ได้อ่านหนังสือ คำพ่อสอน  เป็นหนังสือที่ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์ ดังนี้

…………การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น  ที่จะให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหา ข้อขัดแย้งย่อมเป็นไปได้ยาก  เพราะคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง  ท่านจะต้องรู้จักอดทนและอดกลั้น ใช้ปัญญา ไม่ใช้อารมณ์ ปรึกษากัน และโอนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้น มิใช่เหตุที่จะทำให้เป็นข้อขัดแย้ง  โต้เถียง เพื่อเอาแพ้เอาชนะกัน  แต่เป็นเหตุสำคัญที่จะช่วยให้กิดความกระจ่างแจ้ง  ทั้งในวิถีทางและวิธีการปฎิบัติงาน………..

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2541

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. piyamaporn พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะ

You must be logged in to post a comment.