1

นิยามศัพท์ การตอบข้อหารือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและอ้างอิง

เมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  2555  มีโอกาสได้ข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา  ปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา  ระยะที่  3”  ร่วมกับ สกอ.และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ณ  โรงแรมโฆษะ  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับ นิยามศัพท์  การตอบข้อหารือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ.  และการตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและอ้างอิง   จึงขอนำมาแลกเปลี่ยนต่อ ดังนี้

1. นิยามศัพท์

1.1  อาจารย์ประจำ  หมายถึง  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทำการ)  ทั้งนี้อาจารย์ประจำในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า  1  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  และต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดในขณะหนึ่ง ๆ เท่านั้น

1.2  นักวิจัยประจำ  หมายถึง  ข้าราชการหรือพนักงาน  หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปีการศึกษา  ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย   หากซื่อตำแหน่งไม่เหมือนกัน  ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติตามแบบบรรยายลักษณะงาน  (Job  description)  ที่กำหนดให้ทำงานวิจัยเป็นหลัก

 2.  การตอบข้อหารือของ สกอ

2.1  ตัวบ่งชี้ที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า  3.51  จากคะแนนเต็ม  5

กลุ่มตัวตัวอย่างการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  ควรใช้  80 %  ของผู้เรียน  หรือคำนวณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นที่ยอมรับทางสถิติ

ในการประเมินระดับสถาบัน  ควรพิจารณากับผลประเมินระดับคณะ  และข้อมูลควรสอดคล้องกันทั้งในรายงานส่วนนำและในข้อมูลพื้นฐาน  (CDS)

ผลการประเมินการสอนของแต่ละรายวิชาให้ใช้ค่าเฉลี่ยของผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ  หรือมีการสอนวิชาหลายกลุ่มให้ใช้ค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มในการประเมินความพึงพอใจ  หากเกินกว่า  3.51  ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อนี้ในรายวิชานั้น ๆ

2.2  ตัวบ่งชี้ที่  2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐานข้อที่  1  มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร

เอกสารทีใช้ประกอบการประเมินตามเกณฑ์ฯ  ข้อนี้  คือ  เอกสารการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรนั้นๆ  ในทุกรอบตามแผนในแต่ละหลักสูตร  เช่น  หลักสูตรปรับปรุงปี  2553  เมื่อมีการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา  2554-2555  เอกสารยังคงเป็นเอกสารสำรวจฯเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อรอบปีปรับปรุง  2553  จนกว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ ในรอบถัดไป

2.3  การพิจารณาเลือกกลุ่มสถาบัน

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา  (คปภ.)  ในการประชุมครั้งที่  1/2553  เมื่อวันที่  1  กันยายน  2553  ได้มีมติเกี่ยวกับการเลือกกลุ่มสถาบันของหน่วยงานระดับคณะ/สำนักวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนดังนี้

“สำหรับคณะ/สำนักวิชา  หากสถาบันเลือกอยู่ในประเภท/กลุ่มใด  คณะ/สำนักก็ให้เลือกตามประเภท/กลุ่มนั้นๆ  หรืออาจจะมีการเลือกต่างจากสถาบันได้  ซึ่งให้เป็นตามความเห็นชอบของสภาสถาบันนั้นๆ”

2.4  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  ภาควิชา  สาขาวิชา  หากโครงสร้างการบริหารของสถาบันใดในระดับคณะวิชา  ไม่มีภาควิชา/สาขาวิชา  แต่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปโปรแกรมวิชา  โดยมีคณะกรรมการประจำหลักสูตรทำหน้าที่รับผิดชอบ  โดยปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณบดี/คณะวิชานั้น  สามารถดำเนินการกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ตั้งแต่ระดับคณะวิชาขึ้นมา  ซึ่งจะเป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพฯ  2553  และแนวปฏิบัติที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประเมินฯ คุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2553

 3.  การตรวจสอบร่องรอยหลักฐานและเทคนิคในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

  3.1  ตัวบ่งชี้ที่  1.1  กระบวนการพัฒนาแผน   ตัวบ่งชี้ที่  7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ตัวบ่งชี้ที่  8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

เอกสารแผนกลยุทธ์  แผนระบบสารสนเทศ  หรือแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ที่เป็นเอกสารหลักฐานในการประเมินแต่ละปีการศึกษาหากยังเป็นแผนเดิมฯ  ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในทุกรอบการประเมินฯ  จนกว่าจะถึงรอบการจัดทำแผนฯ  เหล่านั้นใหม่

3.2   ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

การประเมินเกณฑ์มาตรฐานข้อที่  3  ในระดับสถาบันควรพิจารณาร่วมกับผลการประเมินระดับคณะและในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่  6,7  และ  ข้อที่  8  ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มนั้น  ข้อมูลจำนวนหลักสูตรควรสอดคล้องกันทั้งในรายงานส่วนนำ  และในข้อมูลพื้นฐาน  (CDS)

 

สมสมัย

22  กุมภาพันธ์  2555

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. kamphanat.a พูดว่า:

  Thank a lot
  เรื่องของqa หรืออะไรที่เป็นงานประจำ
  ต้องติดตามและทำความเขาใจ แบบมืออาชีพ
  ประมาณว่าอับดุล ถามอะไรตอบได้
  แต่ถ้าตอบไม่ได้ ต้องบอกว่า จะรับไป เพื่อไปหารือผู้รู้
  ไม่มั่ว ไม่ดำน้ำ
  ขอบคุณครับ

You must be logged in to post a comment.