5

การเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต( Certified   Public  AccountantCPA )   หมายถึง ผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีให้เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี ตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถตรวจสอบและรับรองงบการเงินได้ทุกกิจการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นอีกอาชีพหนึ่งในวิชาชีพบัญชี  ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)  เป็นผู้กำกับดูแล  ออกข้อบังคับ วางหลักเกณฑ์ต่างๆเพื่อควบคุมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ผู้ที่จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้นั้น  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้รับปริญญาทางการบัญชี  หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี  ซึ่ง  ก.บช.เทียบว่าไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชี
 2. เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชีมาแล้ว โดย ก.บช. เห็นว่าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี  รับอนุญาตได้นั้นคือจะต้อง  ฝึกหัดงานสอบบัญชีเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  3   ปีบริบูรณ์ และมีเวลาฝึกหัดงานไม่น้อยว่า  3,000  ชั่วโมง  และต้องผ่านการทดสอบของคณะกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี
 3. มีอายุ  20 ปี บริบูรณ์แล้ว
 4. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติของต่างประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศนั้นได้
 5. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
 6. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่ ก.บช. เห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
 7. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต   หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 8. ไม่ประกอบอาชีพอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. จุฑามาศ จันทร์เปล่ง พูดว่า:

  จะต้องไปเก็บชั่วโมงแล้ว..55

 2. กมลทิพย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  เสียดายจังไม่ได้จบบัญชีโดยตรงคะ แต่ข้ออื่นผ่านหมดนะคะ

 3. nutthanicha พูดว่า:

  เป็นประโยชน์มากเลยค่ะทางด้านสายงานบัญชี เหมาะแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 4. a_o_r พูดว่า:

  เก็บชั่วโมงตอนนี้ จะทันมั้ยน้ออ

You must be logged in to post a comment.