4

การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

การปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

1. การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการ/หน่วยงานได้จ่ายไปแล้ว แต่มีบางส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีถัดไปรวมอยู่ด้วย มีวิธีบันทึกปรับปรุงดังนี้

ณ วันที่  30  กันยายน  ของปีงบประมาณเก่า

เดบิต  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า        xx

                             เครดิต  ค่าใช้จ่าย……                        xx

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณใหม่  กลับรายการ

2. การปรับปรุงรายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income) หมายถึง รายได้ที่กิจการ/หน่วยงานรับมาล่วงหน้าแล้วแต่ยังไม่ได้ตอบ

แทนต่อลูกค้า ถือว่ากิจการมีหนี้สินซึ่งจะต้องชดใช้ด้วยสินค้า มีวิธีบันทึกปรับปรุงดังนี้

ณ วันที่  30  กันยายน  ของปีงบประมาณเก่า

เดบิต  รายได้…………….        xx

                             เครดิต  รายได้รับล่วงหน้า                        xx

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณใหม่  กลับรายการ

3. การปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างงวดบัญชี แต่กิจการ/หน่วยงานยังมิได้ทำการจ่ายเงินและยังมิได้ทำการบันทึกรายการลงสมุดบัญชี จึงทำให้กิจการมีหนี้สินเกิดขึ้น มีวิธีการปรับปรุงดังนี้

ณ วันที่  30  กันยายน  ของปีงบประมาณเก่า

เดบิต  ค่าใช้จ่าย…………….        xx

                             เครดิต  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                        xx

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณใหม่  กลับรายการ

4. การปรับปรุงรายได้ค้างรับ (Accrued Income) หมายถึง รายได้ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีนี้แต่
กิจการยังไม่ได้รับเงินสด เพราะไม่ถึงวันครบกำหนดรับเงินจนกว่าจะถึงงวดบัญชีหน้า รายได้ค้างรับมีวิธีการปรับปรุงดังนี้

ณ วันที่  30  กันยายน  ของปีงบประมาณเก่า

เดบิต  รายได้ค้างรับ        xx

                             เครดิต  รายได้………….                        xx

ณ วันที่ 1 ตุลาคม  ของปีงบประมาณใหม่  กลับรายการ

5. หนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account) คือ ลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่กิจการคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ จึงบันทึกเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายแสดงในงบกำไรขาดทุน
-หนี้สูญ (Bad Debt) หมายถึง ลูกหนี้ที่กิจการได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วก็ยังไม่ได้รับชำระ จึงตัดออกบัญชีลูกหนี้ บัญชีหนี้สูญ เป็นบัญชีค่าใช้จ่าย แสดงในงบกำไรขาดทุน
-ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for Doubtful Account) หมายถึง จำนวนเงินที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่า โดยนำไปหักออกจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุล
6. ปรับปรุงวัสดุสำนักงาน (Office supplies) มีลักษณะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีลักษณะใช้แล้วหมดไป มีวิธีการคำนวณได้ดังนี้

ณ วันที่  30  กันยายน  ของปีงบประมาณเก่า

เดบิต  วัสดุสำนักงานใช้ไป        xx

                             เครดิต  วัสดุสำนักงาน                        xx

7.ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) หมายถึง มูลค่าของสินทรัพย์ถาวรที่มีการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน และตัดเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวดบัญชีอย่างมีหลักเกณฑ์ตามที่สินทรัพย์ถาวรนั้น วิธีคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง หรือแบบคงที่ (Straight Line Method) มาใช้เท่านั้นสามารถคำนวณจากสูตรดังนี้

รายการกลับบัญชี (Reversing Entries) หมายถึง การโอนรายการบัญชีที่ได้ปรับปรุงแล้วในวันสิ้นงวดบัญชี ให้กลับคืนไปเป็นบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายของบัญชีแต่ละประเภทเมื่อเริ่มงวดบัญชีใหม่ เพื่อให้การบันทึกบัญชีของงวดบัญชีใหม่สะดวกขึ้น

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. จุฑามาศ จันทร์เปล่ง พูดว่า:

  สุดยอดของการปรับปรุง..

 2. กมลทิพย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  สุดยอดเลยคะ

 3. warinee_kring พูดว่า:

  มีประโยชน์สำหรับนักบัยชีมากค่ะ…ในช่วงสิ้นปีงบประมาณที่กำลังจะมาถึงค่ะ

 4. a_o_r พูดว่า:

  เตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงค่ะ

You must be logged in to post a comment.