0

คำพ่อสอน

…..การวินิจฉัยตัดสินปัญหามีหลายระดับ  อย่างหยาบที่สุดได้แก่วินิจฉัย ตัดสินตามความพอใจ  ไม่อาศัยเหตุผลและหลักเกณฑ์  อีกอย่างหนึ่ง วินิจฉัยตัดสินตามประสบการณ์ที่เคยชิน และทำตาม ๆ กันมา  ซึ่งเหนือขึ้นมากว่าอย่างแรก  แต่ยังถือว่าถูกต้องทีเดียวไม่ได้  เพราะขาดการพิจารณาสอบสวนที่แน่ชัด  อย่างที่สาม  ได้แก่การวินิจฉัยตัดสินโดยอาศัยการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาอย่างถี่ถ้วน  ให้ประจักษ์ความจริงทุกแง่มุมทั้งสอบทานเทียบเคียง  จนเห็นชัดว่าถูกหรือผิด  ควรหรือไม่ควรอย่างไร  เพียงใด  ตามหลักวิชา  หลักเหตุผล และหลักจริยธรรมซึ่งนับเป็นการตัดสินวินิจฉัยที่ละเอียดรอบคอบ  ประกอบด้วยหลักเกณฑ์อันสมบูรณ์  สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งปวงในชีวิตได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ………..

อ้างอิง  พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2532

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.