1

ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร

ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจนอกจากจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไป  มาตรฐานการบัญชีแล้ว  นักบัญชีและผู้บริหารกิจการจะต้องมีความรู้ด้านภาษีอากรอีกด้วย

ดังนั้นการจัดทำงานเกี่ยวกับบัญชีจะต้องมีแนวทางที่จะกำหนดในการจัดทำเพราะต้องคำนึงถึงทั้งหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร  ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งมักจะพบว่า  บัญชีที่ ได้จัดทำนั้นไม่ตอบสนองกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายภาษีอากร มีข้อขัดแย้งกับที่นักบัญชีจะต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้เป็นที่ยอมรับและถูกต้องทั้งด้านการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร   จะเห็นได้ว่าหากนักบัญชีได้มีการจัดทำบัญชีตั้งแต่สมุดรายวันขั้นต้น   สมุดขั้นปลาย   งบทดลอง   งบการเงิน   นักบัญชีจะยึดหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี อีกนัยหนึ่งก็คือยึดหลักของบัญชีการเงิน (Financial Accounting)   นักบัญชีจะต้องนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรซึ่งก็คือการบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากรจึงสรุปได้ดังต่อไปนี้

 

สรุปวัตถุประสงค์ของข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้

บัญชีการเงิน

 1. ช่วยในด้านการควบคุมรายรับ – รายจ่าย  สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ
 2. ช่วยในการบริหารงานของกิจการ
 3. ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานขยาย  เลิกกิจการ ฯลฯ
 4. เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
 5. หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงิน

 

บัญชีภาษีอากร

 1. ปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร
 2. หาข้อยุติทางบัญชีและภาษีอากรให้สอดคล้องกัน
 3. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร
 4. จัดทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ทำ เช่น บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากร

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. a_o_r พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีดีนะค่ะ

You must be logged in to post a comment.