2

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555

ด้วยกระทรวงการคลังออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว    ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ประกาศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555               สาระสำคัญ ดังนี้

1.   ผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบนี้  มี 4 ประเภท

1)  ข้าราชการ

2)  ลูกจ้างประจำ

3)  ลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณ

4)  ทหารกองประจำการ

          2. รายละเอียดการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

1) ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างชั่วคราว  ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด  หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด   ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป   ให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 15,000  บาท  ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 15,000 บาท (บังคับใช้ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป)

2) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลกลางของข้าราชการแต่ละประเภทกําหนด  หรือที่กระทรวงการคลังกําหนด  ได้กําหนดให้คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  ให้ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  และลูกจ้างชั่วคราว  ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 12,285 บาท  ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500 บาท   แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว  ต้องไม่เกินเดือนละ 12,285 บาท (บังคับใช้ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป)

3)  ทหารกองประจำการ ซึ่งได้รับเงินเดือนในระดับ พ.1 กรณีที่เงินเดือนรวมกับเบี้ยเลี้ยงไม่ถึงเดือนละ 8,610 บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มไม่เกินเดือนละ 9,000  บาท  (บังคับใช้ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป)

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. sukanya.t พูดว่า:

  ไม่ทราบว่า มมส ต้องทำตามระเบียบนี้หรือเปล่าคะ

  • kanokvanc พูดว่า:

   ต้องดำเนินการค่ะ ข้าราชการและลูกจ้างประจำสามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ได้เลยค่ะ ในส่วนของพนักงานราชการใช้ระเบียบของ ก.พ. ซึ่งออกมาเรียบร้อยแล้ว ส่้วนพนักงานมหาวิทยาลัยต้องรอระเบียบจาก สกอ. ค่ะ

You must be logged in to post a comment.