1

วิธีตรวจสอบการรับเงิน

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการรับเงินกรณีที่มีรายการรับเงินทำได้ดังนี้

1 ตรวจสอบเงินสดกับสำเนาใบเสร็จรับเงิน

2 ทดสอบการคำนวณและบวกเลข

3 ตรวจสอบกับใบนำฝากธนาคาร (PAY- IN-SLIP) หรือใบนำส่งเงินและตรวจสอบรายละเอียดกับใบสาคัญรับเงิน

4 ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รับเงินในใบเสร็จรับเงินมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

5 ตรวจสอบกับใบแจ้งยอดจากธนาคารหรือสมุดเงินฝากหรือสำเนาใบนำส่งจากกองคลังฯเพื่อให้แน่ใจว่าเงินสดรับได้นำส่งและนำฝากธนาคารทันทีและ

6 หน่วยงานต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 78 โดยเคร่งครัด

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. Final พูดว่า:

    ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลดีๆ

You must be logged in to post a comment.