0

การตรวจสอบการดำเนินงาน

เรามารู้จักการตรวจสอบการดำเนินงานกันนะคะว่าหมายถึงอะไรและมีความสำคัญต่อองค์กรของเราอย่างไร

การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)

เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่กำหนด  การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กรประกอบด้วย

1.  ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรสำหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน  อันมีผลทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า

2   ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)   คือ   มีการจัดระบบงาน  และวิธีปฏิบัติงาน  ซึ่งทำให้ผลที่เกิดจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

3  ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง  ไม่สุรุ่ยสุร่าย  ฟุ่มเฟือย
ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ำกว่าที่กำหนดไว้   โดยยังได้รับผลผลิตตามเป้าหมาย

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.