2

เรื่องน่ารู้ “สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง”

เรื่อง
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการซื้อ / จ้าง
โดยวิธีการตกลงราคา
 

 1. จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี และตรวจสอบงบประมาณ
 2. รายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้าง เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้รับมอบอำนาจเห็นชอบ
 4. เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคาภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
 5. เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 6. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้ขายลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างกรณีซื้อ/จ้าง ราคาไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องจัดทำสัญญาซื้อขายหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างก็ได้
 7. ผู้ขายส่งมอบพัสดุ
 8. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 9. เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีวัสดุ หรือทะเบียนครุภัณฑ์ หรือทะเบียนทรัพย์สิน
 10. ลงทะเบียนการเบิกจ่าย รายงานเบิกเงินพร้อมแนบหลักฐานการซื้อ/จ้างให้งานการเงิน
Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. thunyathorn พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ

 2. kala_tot พูดว่า:

  ขอบคุณครับได้ความรู้เพิ่มเติม

You must be logged in to post a comment.