11

เรื่องน่ารู้ “การจัดซื้อจัดวิธีพิเศษ”

วิธีพิเศษ  ได้แก่  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  และมีเงื่อนไขกำหนด  ซึ่งในการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการดังนี้

1.  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  (กรณีจัดซื้อ)
2.  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

                   ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  ให้กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้
                   1.  เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานขอความเห็นชอบตามระเบียบฯ  ข้อ  27
2.  เสนอรายงานขอความเห็นชอบไปยังหัวหน้าส่วนราชการโดยผ่านหัวหน้า           เจ้าหน้าที่พัสดุ  ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่พัสดุ  จะต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขอใช้การซื้อโดยวิธีพิเศษให้ชัดเจนด้วย

3.  เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามระเบียบฯ  ข้อ  29  แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

3.1  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ ให้ดำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา

3.2  เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ  ให้เชิญผู้มีอาชีพขายโดยตรงมาเสนอราคา

3.3  เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ  ให้เชิญผู้มีอาชีพขายโดยตรงมาเสนอราคา

3.4  เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือ  เร่งด่วน
หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและจำเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order) ให้ส่วนราชการเจรจากับผู้ขายรายเดิม  ซึ่งสัญญาหรือข้อตกลงยังไม่สิ้นสุดภายใต้เงื่อนไขเดิม  หรือดีกว่าเดิม

3.5 เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ ให้ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ

3.6  เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ  ซึ่งหมายความรวมถึงอะไหล่รถประจำตำแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพัสดุโดยตรงมาเสนอราคา

3.7  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
ให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา

3.8  เป็นพัสดุที่ได้ดำเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และจากผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไปแล้วต่อรองราคา

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. เตี้ย กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ทำให้รู้จักวิธีซื้อ-จ้างเพิ่มขึ้นค่ะ

 2. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  ยังไงก็ยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญครับ

 3. สัจพงษ์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  ทำให้รู้เรื่องพัสดุเพิ่มขึ้นครับ

 4. Preecha พูดว่า:

  ขอบคุณครับ

 5. Final พูดว่า:

  ขอบคุณครับบบบบ

 6. fakeroon พูดว่า:

  ทำให้รู้เรื่องพัสดุ ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

 7. Awe91 พูดว่า:

  ดีคะทำให้รุ้เก้ี่ยวระเบียบพัสดุมากขึ้น

 8. วินวิน พูดว่า:

  บางที่จัดซื้อจัดจ้างแต่วิธีพิเศษ

 9. buildingmsu พูดว่า:

  การจัดหาวิธีพิเศษ เป็นการจัดหาที่ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 , 24 และดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 57 , 58 ก็อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เนื่องจากระเบียบเองได้กำหนดไว้เฉพาะเงื่อนไข ส่วนรายละเอียด เหตุผล ที่จะทำได้หรือไม่ได้ ก็ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบและศึกษาระเบียบอย่างถี่ถ้วน

 10. kookai_2524 พูดว่า:

  ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กระทำได้ภายใต้เงื่อนไขและขั้นตอน เยอะดีนะค่ะ ครอบคลุมดีค่ะ

 11. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  การปฏิบัติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ศึกษาระเบียบ วิธีการ ข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ให้เข้าใจ จะช่วยสนับสนุนและเป็นเกราะป้องกันการปฏิบัติงานพัสดุของเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

You must be logged in to post a comment.