1

แนวปฎิบัติการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป

เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันให้กระจ่าง สำหรับเรื่องการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเริ่มนำระบบดังกล่าวใช้ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2555  ก่อนอื่นขออธิบายความหมาย ของคำว่า การจองรายวิชา กันแบบชัดเจน ดังนี้

การจองรายวิชา  หมายถึง  การให้นิสิตดำเนินการเลือกจองรายวิชาศึกษาทั่วไป  และเพิ่ม-ถอนการจองรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย  Internet  ภายในกำหนดตามปฎิทินการจองรายวิชา ซึ่งยังไม่ถือว่าได้ที่นั่งเรียนในรายวิชาที่จอง  นิสิตจะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนและยืนยันผลการลงทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าธรรรมเนียมการศึกษา  ภายในกำหนดช่วงการลงทะเบียนตามปฎิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  จึงจะถือว่าได้ที่นั่งเรียนในรายวิชานั้น  โดยมีแนวปฎิบัติที่ต้องปฎิบัติ  ดังนี้

1.  นิสิตที่จองรายวิชาศึกษาทั่วไปจะได้ที่นั่งเรียนในรายวิชานั้นขึ้นอยู่กับค่าคะแนนที่นิสิตกำหนดในแต่ละวิชาที่จอง  ( โดยกำหนดให้นิสิตแต่ละคนมีค่าคะแนน  100 คะแนน เพื่อนำไปกำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละรายวิชาที่ต้องการจอง )

2.  กรณีที่นิสิตให้ค่าคะแนนที่นิสิตกำหนดในแต่ละวิชาที่จองเท่ากัน  ผู้ที่มีลำดับการจองก่อนมีสิทธิ์ได้ที่นั่งเรียน

3.  กรณีที่นิสิตต้องการเพิ่ม หรือถอนการจองรายวิชาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามวัน เวลา ที่กำหนดตามปฎิทินการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป

4.  กรณีนิสิตจองรายวิชาแล้ว  จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนและยืนยันการลงทะเบียนตามวัน ที่กำหนดในปฎิทินการศึกษาอีกครั้ง  จึงจะถือว่าได้สิทธิ์ที่นั่งเรียนในการเรียนรายวิชานั้น

5.  นิสิตจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนเรียนได้ก็ต่อเมื่อได้จองรายวิชาแล้วเท่านั้น  ยกเว้น  รายวิชาดังกล่าวมีรายการจองไม่เต็มตามจำนวนรับ

6.  นิสิตสามารถตรวจสอบและพิมพ์รายงานรายละเอียดการจองรายวิชาได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    ขอบพระคุณ สำนักศึกษาทั่วไปนะครับ เอาใจช่วย นิสิตเองก็ไม่ต้องรีบนะครับ เพราะไม่ได้อยู่กับลำดับ คนที่ให้ค่าน้ำหนักเยอะคนนนั้นได้ครับ มีอะไรปรึกษาพี่ ๆ นะครับ

You must be logged in to post a comment.