2

ทำงานเป็นทีมอย่างไรให้มี “ประสิทธิภาพ”

Teamwork1

    ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนรู้จากการจัดโครงการอีกประเด็นนึง  ที่ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วมอบรม

ว่าผู้จัดหรือทีมงาน มีการดำเนินงานที่ดี มีการพัฒนาไปในทางที่ดี ….ซึ่งผู้จัดต้องทำงานเป็นทีม มีการประสานงานช่วยเหลือกัน  

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้…..

ดังนั้นสมาชิกทุกคนในทีมต้องมีลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้

  1. สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมเป็นหนึ่งเดียว
  2. มีการกำหนดบทบาท มอบหมายอำนาจ หน้าที่ ตลอดถึงความรับผิดชอบของสมาชิกไว้ชัดเจน
  3. บรรยากาศในการทำงานมีลักษณะเป็นกันเอง
  4. สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
  5. ทีมงานพยายามส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย
  6. มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
  7. สมาชิกมุ่งประโยชน์ของทีมเป็นหลัก
  8. สมาชิกให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความไว้วางใจ และบริสุทธิ์ใจต่อกัน
  9. สมาชิกจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหา
  10. การตัดสินใจของงทีมงาน ถือว่าสมาชิกทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
  11. สมาชิกทุกคนพอใจที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    บางครั้งเรื่องของทีม มีปัจจัยมากมาย โดยเฉพาะปัจจัยส่วนตน ดังนั้น เมื่อคนพอใจ งานจะออกมาดี สร้างคนให้ได้นะครับ

  2. SOMJAI.N พูดว่า:

    ทีมจะดีย่อมเกิดจากหัวที่ดีด้วย

You must be logged in to post a comment.