2

ทำงานเป็นทีมอย่างไรให้มี “ประสิทธิภาพ”

Teamwork1

    ถือว่าเป็นการถอดบทเรียนรู้จากการจัดโครงการอีกประเด็นนึง  ที่ได้รับการชื่นชมจากผู้เข้าร่วมอบรม

ว่าผู้จัดหรือทีมงาน มีการดำเนินงานที่ดี มีการพัฒนาไปในทางที่ดี ….ซึ่งผู้จัดต้องทำงานเป็นทีม มีการประสานงานช่วยเหลือกัน  

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้…..

ดังนั้นสมาชิกทุกคนในทีมต้องมีลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้

 1. สมาชิกในทีมมีเป้าหมายร่วมเป็นหนึ่งเดียว
 2. มีการกำหนดบทบาท มอบหมายอำนาจ หน้าที่ ตลอดถึงความรับผิดชอบของสมาชิกไว้ชัดเจน
 3. บรรยากาศในการทำงานมีลักษณะเป็นกันเอง
 4. สมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
 5. ทีมงานพยายามส่งเสริมให้สมาชิกมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นประชาธิปไตย
 6. มีการประชุมพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ
 7. สมาชิกมุ่งประโยชน์ของทีมเป็นหลัก
 8. สมาชิกให้ความร่วมมือร่วมใจ มีความไว้วางใจ และบริสุทธิ์ใจต่อกัน
 9. สมาชิกจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดปัญหา
 10. การตัดสินใจของงทีมงาน ถือว่าสมาชิกทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
 11. สมาชิกทุกคนพอใจที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  บางครั้งเรื่องของทีม มีปัจจัยมากมาย โดยเฉพาะปัจจัยส่วนตน ดังนั้น เมื่อคนพอใจ งานจะออกมาดี สร้างคนให้ได้นะครับ

 2. SOMJAI.N พูดว่า:

  ทีมจะดีย่อมเกิดจากหัวที่ดีด้วย

You must be logged in to post a comment.