0

Work Program

หลายคนคงจะสงสัย และมีคำถามกับ Work Program คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และทำไม มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้หน่วยงานนำเอาไปใช้ปฏิบัติ�
Work Program คือ แบบแสดงรายละเอียดการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ผู้เสนอขอโครงการ จะต้องจัดทำข้อมูลในรูปแบบย่อๆ ประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการ โดย work program จะเป็นข้อมูลที่ผู้บริหารจะใช้ประกอบการตัดสินใจอนุมัติโครงการเพิ่มเติมจากตัวโครงการ และสามารถกำกับติดตามการดำเนินงานจากแผนการดำเนินโครงการที่ต้องแสดงรายละเอียดว่าจะเริ่มทำอะไรเมื่อไหร่ แต่ละกิจกรรมใช้เงินเท่าไหร่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และตอนนี้ขั้นตอนการดำเนินงานล่าช้าอยู่ที่กระบวนการใด และใครรับผิดชอบ

ทำไมเราต้องนำ work program ปัญหาที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน นั้น จะเห็นว่า การจัดทำโครงการที่มีการอนุมัติไปแล้วนั้น มีการดำเนินการไม่แล้วเสร็จและไม่เป็นไปตามกำหนด และส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในแนวทางการบริหารงบประมาณ และการดำเนินงานแต่ละภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่จะนไปสู่ความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย และปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นั้น ในปีงบประมาณ  2555 มหาวิทยาลัยจึงได้นำ  Work Program หรือแบบแสดงรายละเอียดการดำเนินโครงการ  มาใช้ในการแก้ไขปัญหา และเป็นการลดและควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน ผู้บริหารที่อนุมัติโครงการ ผู้ปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น 

ในหลักการที่จะนำ work program มาใช้ มหาวิทยาลัยก็ได้มีการนำประเด็นเรืองนี้หารือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และได้มีมติเห็นชอบในการนำไปใช้กับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย นำไปเป็นแนวปฏิบัติประกอบการขออนุมัติโครงการ  ซึ่งผู้ขออนุมัติโครงการจักต้องจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานที่ชัดเจนในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่จะขออนุมัติงบประมาณจากผู้บังคับบัญชา  ทั้งนี้ โดยหลักการมติของที่ประชุมคือ ทุกโครงการที่จะเสนอขออนุมัติงบประมาณ จะต้องจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการ  ตามแบบฟอร์ม Work Program  และหากโครงการใดที่ไม่มีการแสดงรายละเอียดดังกล่าวประกอบการขออนุมัติโครงการ ให้ผู้บังคับบัญชามีอำนาจในการไม่อนุมัติโครงการดังกล่าวตามที่เสนอขอ

ในระยะแรก อาจจะลำบากนิดหน่อย แต่ต่อไป การดำเนินการเช่นนี้น่าจะง่ายขึ้น โดยมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงจากระบบงบประมาณ ที่จะมีรายชื่อโครงการที่อยู่ในแผนงานที่จะต้องดำเนินการ และนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ Work Program เพิ่มเติมให้กับเราได้ใช้อีกที

สิ่งที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้นี้ หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นปัญหา และเป็นภาระเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติแล้วทุกๆ ฝ่ายได้ประโยชน์ และปลอดภัยจากความเสี่ยงทึ่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้เกี่ยวข้อง ก็ถือว่าน่าจะเป็นการเสียเวลาอีกเพียงเล็กน้อย ที่ถือว่าคุ้มค่ามากทีเดียว  บางครั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ก็อาจจะต้องเห็นใจผู้บริหารที่ต้องอนุมัติโครงการ ไปแล้ว แต่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ การบริหารโครงการและบริหารเงินไปเป็นไปตามเป้าหมาย ก็โดนสภามหาวิทยาลัยตำหนิ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดในการกำกับและดูแลการบริหารและการดำเนินงานภาพรวมของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเองก็กำกับดูแลมหาวิทยาลัยตามบทบาทและหน้าที่ตามที่กฏหมายให้มาเช่นกัน

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.