1

ความเฉื่อยชาในการทำงาน

ช่องโหว่ที่ควรรีบปิด

ไม่แปลกเลยว่า ในบางองค์กร จะมีบุคลากรที่มีความเฉื่อยชาในการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งสาเหตุดังกล่าวขึ้นอยู่ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับบุคคล อาจจะประกอบไปด้วย ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน หรืออาจจะอย่างใด อย่างหนึ่ง

ตัวอย่าง

1. สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ขาดความเข้มงวดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ(ยืดหยุ่นมากเกินไป)

2. หัวหน้างานขาดการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

3. บุคคลที่ปฏิบัติงานมาก่อนไม่มีการกระตุ้นเตือนให้รับทราบถึงความเฉื่อยชาที่เกิดขึ้น(ปล่อยเลยตามเลย)

4. การไม่ได้รับสิ่งจูงใจที่เหมาะสม

5. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6. การละเว้นการปฏิบัติ และการเลือกปฏิบัติ กับเฉพาะกลุ่ม หรือบุคคล

7. การถูกปลูกฝังเลี้ยงดู พื้นฐานครอบครัว

8. การมององค์กรภายนอกที่อยู่ในประเภทเดียวกัน แล้วคิดว่าองค์กรภายนอกมีศักยภาพเหนือกว่า จึงไม่คิดที่จะแข่งขันเพราะคิดว่าตนเองสู้ไม่ได้ (คิดในแง่ลบ)

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานอันเฉื่อยชาของบุคคลในองค์กรถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างเสี่ยงมากในอนาคตสำหรับองค์กร โดยปัจจัยดังกล่าวองค์กรบางองค์กรอาจจะมีบ้างบางข้อ หรืออาจไม่มีเลยซักข้อ หรือบางองค์กรอาจมีบางข้อ หรือมีทั้ง 8 ข้อ ที่กล่าวมา หรืออาจจะมีมากกว่า 8 ข้อข้างต้นก็ตาม ถือว่าปัจจัยเหล่านี้นั้นเป็นปัจจัยที่มองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน และการที่จะสามารถทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบใน  ทุก ๆ ขั้นตอนการทำงานของบุคลากรในองค์กรเป็นรายบุคคล โดยห้ามมีความลำเอียงอย่างเด็ดขาด มิฉะนั้นแล้วผลงานโดยภาพรวมจะออกมาไม่ดี และจะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานร่วมกันภายในองค์กรต่อไป อันจะส่งผลต่อความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต(บางทีความเสี่ยงอาจเกิดจากความยืดหยุ่นมากเกินไป)

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. SOMJAI.N พูดว่า:

    ผลจากสภาพแวดล้อมถือเป็นหลัก

You must be logged in to post a comment.