0

เชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 12

1. ชื่อหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (สสศท.)
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์นิเทศสำหรับทำหน้าที่
นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม
เป็นคณาจารย์ในสถานศึกษา ที่มีประสบการณ์การสอนไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 150 คน
6. คำอธิบายหลักสูตรการฝึกอบรม
เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ทักษะและ
เจตคติที่จำเป็นสำหรับการทำหน้าที่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
สาระความรู้ของการฝึกอบรมแบ่งออกเป็นสองระดับ
ระดับที่หนึ่ง : ความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
ได้แก่ ปรัชญา มาตรฐานและกระบวนการ การบริหารจัดการ
(นโยบาย โครงสร้างหน่วยงาน การจัดสรรทรัพยากร) การ
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และมาตรการทางภาษี
ระดับที่สอง : ความรู้เฉพาะด้าน ได้แก่ การนิเทศงานและการ
สอนงาน การให้คำปรึกษาและจริยธรรมผู้นิเทศการแก้ปัญหา
ในงานสหกิจศึกษา และการเจรจาต่อรอง
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับสัมฤทธิบัตรจากสมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย รับรองผลการฝึกอบรมที่มีคุณค่าไม่น้อยกว่า 2
หน่วยกิตทวิภาค
7. กิจกรรมการฝึกอบรม
7.1 การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
7.2 การเสริมประสบการณ์โดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร
7.3 การทำ รายงานและกิจกรรมในลักษณะงานกลุ่ม
และรายบุคคล
8. โปรแกรมการฝึกอบรม
8.1 เป็นการฝึกอบรมแบบอยู่ประจำ
8.2 เสริมสาระความรู้พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับสหกิจศึกษา
โดยการบรรยาย รวม 8 ชั่วโมง
8.3 เสริมสาระความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์นิเทศ
รวม 7 ชั่วโมง
8.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล
รวม 15 ชั่วโมง
9. เอกสารและสื่อประกอบการฝึกอบรม
9.1 ประมวลสาระชุดฝึกอบรม “สหกิจศึกษา” หน่วยที่ 1 – 10
9.2 คู่มือการจัดสหกิจศึกษา
9.3 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำ เนินงาน
สหกิจศึกษา
9.4 เอกสาร Power Point Presentation
9.5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ประมวลสาระชุดฝึก
อบรม “สหกิจศึกษา”
9.6 เอกสารประกอบการฝึกอบรมอื่นๆ
10. เกณฑ์การผ่านการฝึกอบรม
10.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
10.2 มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมและทำกิจกรรมตามหลักสูตร
10.3 ผ่านความเห็นชอบของคณะวิทยากรฝึกอบรม

อ้างอิง : http://www.tace.or.th/

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.