1

ระบบ e-GP คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Government Procurement : e-GP)  เป็นระบบงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง  ครบถ้วน  ทั่วถึง  เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ  เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ  และข้อมูลผู้ค้า  สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่าง ๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส  ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติตามระเบียบ  ลดความซ้ำซ้อนการบันทึกข้อมูล  ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ  Online  Real  time  ในระบบ  รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

ประโยชน์ของระบบ  e-GP  ที่จะได้รับมีดังนี้

1.  เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  และการใช้งบประมาณของรัฐได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.  ลดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน

3.  เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง  ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่  สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

4.  เกิดศูนย์ข้อมูลกาจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน  สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

5.  กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา

6.  ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. prapanpongmk2 พูดว่า:

    ตามไม่ทันเลยครับเทคโนโลยี เนี้ย

You must be logged in to post a comment.