0

การนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

                   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)  ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กรณีที่ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำสัญญานำหลักประกันซองตามระเบียบฯ ข้อ 141 (1)  และ  (2)  มาใช้เป็นหลักประกันสัญญาตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนที่สุด ที่ กค.(กวพ)  0408.4/ว 130  ลงวันที่  20  ตุลาคม  2549  ดังนี้ 

                   1.  หลักประกันซองที่สมารถนำมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา  ได้แก่  เงินสด  หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  3  วันทำการ  ซึ่งส่วนราชการได้นำเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการนั้นแล้ว

                   2.  วิธีปฏิบัติ 

                             2.1  ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสัญญากับทางราชการ  แจ้งความประสงค์จะนำหลักประกันซองดังกล่าวมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

                             2.2  ส่วนราชการคู่สัญญาดำเนินการทำหลักฐานการคืนหลักประกันซอง พร้อมทั้งจัดทำหลักฐานการวางหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญาให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกันกับวันทำสัญญา

                             2.3  คู่สัญญานำหลักประกันซอง (เพิ่ม-ลด)  มาวางให้เท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา 

                                   -  กรณีที่เงินสดหรือเช็คที่นำเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนราชการที่ใช้เป็นหลักประกันซองน้อยกว่าหลักประกันสัญญา  ให้นำหลักประกันซองตามระเบียบฯ  ข้อ 141  มาวางให้เท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา

                                  -  กรณีที่เงินสดหรือเช็คที่นำเข้าบัญชีเงินฝากของส่วนราชการที่ใช้เป็นหลักประกันซองมากกว่าหลักประกันสัญญา  ให้จ่ายคืนผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเท่ากันส่วนที่เกินจากหลักประกันสัญญา

                             2.4  คู่สัญญานำหลักฐานการวางหลักประกันสัญญา  (ใบเสร็จรับเงิน)  มาเป็นเอกสารประกอบในการทำสัญญาตามระเบียบ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.