0

การจัดจ้างพัสดุโดยวิธีพิเศษ

                   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  24  การจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท  ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

(1)    เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญพิเศษ

(2)    เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร  เครื่องมือกล  เครื่องยนต์  เครื่องไฟฟ้า  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น

(3)    เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ

(4)    เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ

(5)    เป็นงานที่จำเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จำเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ  และจำเป็นต้องจ้างเพิ่ม  (Repeat Order)

(6)    เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

โดยหลักการในการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ตามข้อ 24  (1)  ที่กำหนดว่าการจ้างครั้งที่ซึ่งมีราคาเกิน  100,000  บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญพิเศษ นั้น  ความมุ่งหมายของระเบียบหมายถึง  การจ้างที่ผู้รับจ้างโดยทั่วไปไม่สามารถดำเนินการได้  จึงจำเป็นต้องใช้ช่างผู้มีฝีมือเฉพาะหรือผู้มีความชำนาญพิเศษงานนั้นจึงจะปฏิบัติสำเร็จผลตามความมุ่งหมาย 

วิธีการดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้  หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดำเนินการเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้และให้ระกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย  เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ  สั่งการ  โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  และผู้มีอำนาจสั่งจ้างได้อนุมัติให้จ้างได้แล้วหน่วยงานที่จัดหาพัสดุจึงไปทำสัญญาได้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.