การโพสบทความใหม่

การโพสบทความใหม่

เมื่อเลือกเมนูเพิ่มเรื่องใหม่จะปรากฎหน้าจอดังภาพ ซึ่งจะมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 หัวข้อบทความ  กรอกชื่อเรื่องที่ท่านต้องการ

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของบทความ  กรอกรายละเอียดของบทความโดยสามารถแทรกรูปภาพหรือไฟล์ต่าง ๆ ที่มีอย่ในคลังข้อมูลได้ (ภาพหรือไฟล์ประกอบต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ส่วนที่ 3 หมวดหมู่ของบทความ  เลือกกลุ่มของบทความที่ต้องการให้แสดงในประเด็นการจัดการความรู้ต่าง ๆ โดยสามารถเลือกได้หลายหมวดหมู่

ส่วนที่ 4 คำสำคัญของบทความ  กรอกคำสำคัญที่อยู่ภายในบทความ เพื่อง่ายต่อการค้นหา เช่น ประกันคุณภาพ,eds,นิสิต เป็นต้น

ส่วนที่ 5 เผยแพร่ข้อมูล  เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถเลือกที่จะบันทึกข้อมูล โดยเลือกที่จะบันทึกไว้เป็นฉบับร่างคือ บันทึกบทความแต่ไม่แสดงให้ผู้อื่นเห็นบทความนั้น ๆ  หรือจะเลือกเผยแพร่ซึ่งจะเป็นการบันทึกข้อมูลและเผยแพร่บทความให้ผู้อื่นเห็นทันที

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print