การแสดงความคิดเห็น

การแสดงความคิดเห็นในบทความของผู้อื่น

การแสดงความคิดเห็นในแต่ละบทความนั้นผู้ใช้ระบบจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในบทความที่ผู้อื่นเขียน หรือบทความที่ตนเองเขียนได้  โดยการเข้าไปยังบทความนั้น ๆ และพิมพ์ข้อคิดเห็นในส่วนล่างของบทความดังภาพ

 

ซึ่งความคิดเห็นจะปรากฎใต้บทความก็ต่อเมื่อผู้เขียนบทความอนุมัติให้แสดง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print