0

7 สิ่งในชีวิตการทำงาน

7 สิ่งในชีวิตการทำงาน

1.  ความสำเร็จย่อมเกิดจากความคิดและความศัทธาเป็นหลัก

2.ความสำเร็จต้องลงทุน อา

0

พิธีกรแนะแนวการศึกษา มมส

ขั้นตอน การดำเนินงานการเป็นพิธีกรแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนที่ 1 จับสลากเพื่อเรียงลำดับค

0

6 ก้าว ก้าว หน้าในชีวิตการทำงาน

ความก้าวหน้าในชีวิตการทำงาน

1.เรียนรู้และเข้าใจพร้อมฝึกฝนให้มีความถนัดในงานที่ทำ มีความชำนาญในงานที่ท

0

ชีวิตและองค์กรของความสำเร็จ

ชีวิตและองค์ประกอบของความสำเร็จ

ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ                                                           องค์กรท

0

9 ขั้นบรรไดสู่ชีวิตในโลกการทำงาน

ชีวิตในโลกอาชีพต้อง ต้อง ต้องทำอย่างไร

1.ต้องมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน

2. ต้องแข็งขันตลอดเวลา

3.ต้องอด

0

โลกการศึกษา กับ โลกอาชีพต่างกันอย่างไร

รายการ                                               โลกการศึกษา                                         โลกอาชีพ

1. ค่าตอบแทน                            

0

ขนาดครุฑที่ใช้ในหนังสือราชการ

สวัสดีค่ะชาว MSU Block ทุกท่าน

ดิฉันได้มีโอกาสเขียน MSU Block  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงา

0

โครงการที่คณะดำเนินการเอง

1. คณะการบัญชีและการจัดการและคณะการท่องเที่ยวการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำป

0

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ถึงช่วงเทศกาลประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกคนตั้งหน้าตั้งตาจัดเตรียมเอกสาประกอบการประเมินตามต

0

การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานการเงิน

การให้บริการทางด้านการเงินของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอีกกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการจั

0

คำจำกัดความ “วิสัยทัศน์” “ประเด็นยุทธศาสตร์” “เป้าประสงค์”

วิสัยทัศน์

(Vision)

0

การเตรียมตัวสอบ GAT/PAT

 

1.ต้องทราบว่าคณะ และมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้านั้น ใช้คะแนน GAT/PAT หรือวิชาสามัญ 7วิชา หรือไม่ และต้องก

0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

การรายงานการอ่านเอกสารของบุคลากร หรือ คณะ/หน่วยงาน สามารถรายได้การอ่านเอกสารตามวัตถุประสงค์  ส่วนในหัวข

0

เราได้อะไรจากงานศพ

เห็นหน้ากันเมื่อเช้า สายตาย
สายอยู่สุขสบาย บ่ายม้วย
บ่

0

5 ไอเดียแต่งห้องนอนให้สบาย ช่วยผ่อนคลายในทุกค่ำคืน

หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการใช้ชีวิตนอกบ้านมาทั้งวัน การข่มตานอนให้หลับสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องยากดัง

0

การเชื่อมบุญเพื่อความสำเร็จ

สำหรับการเชื่อมบุญนั้นเป็นการรวบรวมทั้งบุญเก่าและใหม่เข้าด้วยกันเพื่อทำให้บุญนั้นเกิดพลังที่ยิ่งใหญ่

0

ข้อแตกต่างระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนทั่วไป

จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 2 ในระหว่าง

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน

0

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน

คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมชำรุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งานผู้ใช้คอมพิวเตอร์จึงควรเอา

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15