0

การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา

การซื้อ/จ้าง (ข้อ 39 วรรคแรก) วิธีตกลงราคา (กรณีปกติ) วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

  1. เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อทราบยอดเงิ
0

ข้อความรู้ ? ใครเป็นผู้กำหนด Spec

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ได้กำหนดให้ใคร? มีหน้าที่ต้องกำหนด Spec แต่ข้อ 27 กำหนดให้เจ้าหน้าที่พัส

0

การบริหารงานพัสดุ ด้านบุคคล

ระเบียบฯ พัสดุข้อ ๑๐ บทกําหนดโทษ

ผู้มีอำนาจหรือมีหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำ

0

ประสบการณ์ครั้งแรกของการเป็นผู้ช่วยสนามสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

        ขอเล่าประสบการณ์ครั้งแรกของการเป็นผู้ช่วยสนามสอบ Onet ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

0

คะแนน O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้ที่เรียนจบการศึกษา

ตามประกาศ ศธ.เรื่องการปรับสัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) เป็นองค์ประกอบหนึ่

1

ดอกไม้ช่วยบำบัดสุขภาพ

ดอกไม้ช่วยบำบัดสุขภาพ……

ดอกไม้ไม่เพียงแต่มีความสวยงาม ยังเปี่ยมด้วยคุณค่า ทั้

1

การจัดฟันทำให้หน้าเรียวขึ้นไหม!!!!

จัดฟันทำให้หน้าเรียวขึ้นไหม?

หลากหลายคำถามที่เด็กวัยรุ่นอยากรู้คำตอบ แต่ก็มักจะสอบถามเอาจากเพื่อนๆ ทำ

0

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2557

โดย

0

แนวปฏิบัติในการร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

สรุปแนวปฏิบัติที่ดี

          1. ขั้นตอนการดำเนินการ

                   – ร่วมป

0

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2557

ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ ประ

0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กองบริการการศึกษา

การแจ้งข่าวสารสาระในห้องสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระบบ eds

1. สนทนาเรื่องการใช้โปรแกรม

2.ห้องสนทนาท

1

ข้อควรระวังในการใส่บาตร

ข้อควรระวังในการทำบุญตักบาตร
1. เมื่อพระสงฆ์เดินผ่าน เราจำเป็นต้องนิมนต์ท่าน ก่อนทุกครั้ง
2. หากต้อง

1

ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญ

 

ใส่บาตรอย่างไรให้ได้บุญ…….

การตักบาตรเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ เพราะเป็นการให้กำลังแก่

0

สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

 

                  สิ่งของที่ไม่ควรใส่บาตร

1. ข้าวสาร  (พระหุงไม่ได้)
2. ธัญญาหารดิบ
3. มาม่า (พระต้มเองไม่ไ

0

สถานประกอบการต้องการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมงาน

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 14.20 น. ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โรงงานน้ำตาล บุรีรั

0

คณะที่เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557

1. เภสัชศาสตร์

2. สาธารณสุขศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์

4. เทคโนโลยี

5. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาตร์

6. วิทยาการสารสนเ

0

สะออนว่าที่บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้รับเชิญให้ไปร่วมโครงการส

0

การอบรมการใช้งานระบบจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557  ผู้เขียนได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการอบรมการใช้งาน

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16