1

ปลอมลายมือ

ปลอมลายมือ

                การปลอมลายมือของคนอื่นลงใ

0

การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

1. เป็นระบบอุทธรณ์บังคับทั่วไป

2. ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะ ต้องใช้ระบบอุทธรณ์ตาม

0

คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยฝ่าฝืนกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1. การฝ่าฝืนวิธีพิจารณาอาจทำให้คำสั่งทางปกครองไม่สมบูรณ์

2. กฎหมายเปิดช่องให้แก้ไขข้อบกพร่องได้

2.1 ออกคำส

0

ผลของคำสั่งทางปกครอง

1. มีผลใช้ยันต่อบุคคลตั้งแต่ขณะที่ผู้นั้นได้รับแจ้ง

2. มีผลอยู่ตามเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน หรือสิ้นผลลง

1

รูปแบบของคำสั่งทางปกครอง

1. ทำเป็นหนังสือ

1.1 วัน เดือน ปี

1.2 ชื่อ / ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่

1.3 ลายมือชื่อ

1.4 ต้องจัดให้มีเหตุผลของคำสั่ง

2

0

การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง

1. พิจารณาในด้าน “เจ้าหน้าที่”

1.1 ต้องทำโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในเรื่องนั้น (มาตรา 12 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบั

0

คำสั่งทางปกครอง

สาระสำคัญของคำสั่งทางปกครอง (มาตรา 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539)

1. กระทำโดยเจ้าหน้าที่

1.1 ผ

0

หลักการพื้นฐานของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระบบ “นิติรัฐ” – หลัก “นิติธรรม”

- การปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองโดยมนุษย์

- หลักการกระทำทางปกครองต้องช