0

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตฝึกงานด้านเทคนิค ภายใต้โครงการไอเอสเต้ (IAESTE)

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสมาชิกเครือข่ายภายใต้องค์กร

1

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 3) วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา

<< ตอนที่ 2
0

สรุป : กิจกรรม SWOT analysis การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ 55-56 กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ

สไลด์ ถอดบทเรียนโดยสรุป : กิจกรรม  SWOT analysis การทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์ 55-56 กองประชาสัมพันธ์และ