1

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 3) วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดา

<< ตอนที่ 2
1

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ

<<< ตอนที่แล้ว

			0
		
			

ปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติการพัฒนาองค์กร (1)

ฉบับแรก รับเดือนกุมภาพันธ์ ผมขอแลกเปลี่ยนความรู้-ทักษะ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ ทัศนคติการพัฒนาองค์ก