3

ชนิดของหนังสือราชการ

ชนิดของหนังสือ “หนังสือ ” หมายความวา หนังสือราชการ
“สวนราชการ” หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรื

0

ระเบียบงานสารบรรณ

1.ประวัติยอ
พ. ศ. 2496 จัดรางระเบียบงานสารบรรณเปนครั้งแรก โดยมีพลเรือเอกหลวงชลธาร
พฤติไกร เป็นประธานค