5

ครั้งแรก… กับการส่งบทความตีพิมพ์ระดับนานาชาติ #1

ด้วยเงื่อนไขของการรับทุนวิจัย ทำให้ต้องแสวงหาแหล่งตีพิมพ์บทความวิจัย เพื่อนำมาประกอบการขออนุมัติเบิกจ

0

การปรับค่าน้ำหนักการตีพิมพ์บทความวิจัย (ตัวบ่งชี้ ๓-๕) ล่าสุด ของ สมศ

มีข่าวดีที่จะขอแจ้งให้กับคณะวิชา และมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (๑๑ พค ๕๕) ได้รับอีเมล์แจ้งข่าวจาก