2

วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการและพนักงาน

วินัยข้าราชการและพนักงาน  

            กฎหมายที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ และพนักงานในสถา

1

ข้อแตกต่างเรื่องวินัยและการรักษาวินัย ข้าราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กับ วินัยข้าราชการพลเรือน

วินัยและการรักษาวินัย ของข้าราชการและพนักงานในสถาบัน