0

การคิดเชิงสังเคราะห์

การคิดวิเคราะห์ เป็น สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติอันหนึ่ง จาก 6 สมรรถนะ สำหรับข้าราชกา

0

ประโยชน์ของการนำระบบสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กร

การนำระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประโยชน์ต่อบุคลากร ผู้บริหาร หน่วยงาน ผู้บริหาร