0

นอกเหนือจากหนังสือเดินทางหรือพาสปอรต (Passport) แลว ยังมีเอกสารผานแดนชนิดอื่นอีกหรือไม?

สวัสดีค่ะ ทราบหรือไม่คะ
นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง หรือพาสปอรต (Passport) แลว ยังมีเอกสาร
ผานแดนชนิดอื่

2

ห้องสารสนเทศอาเซียน (ASEAN Corner) สำนักวิทยบริการ มมส ตอนที่ 2

ค่ะ สำหรับตอนที่ 2 นี้ เรามาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราสรรสร้างเพื่อสร้างความตระหนักและให้บริการสาร

1

ห้องสารสนเทศอาเซียน (ASEAN Corner) สำนักวิทยบริการ มมส ตอนที่ 1

สวัสดีค่ะ มารู้จัก “ห้องสารสนเทศอาเซียน” ของสำนักวิทยบริการ มมส กันนะคะ สำหรับวันนี้ เสนอเป็นตอนที่ 1 ค่ะ