0

เขียน Blog จาก Microsoft Word 2010

เขียน Blog จาก Microsoft Word

การเขียน Blog สามารถใช้ Word เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก  โดยคุณสามารถเขียนร่างหร

0

การจัดการความรู้ใน Blog MSU Show & Share Your Knowledge

วันนี้ ผมขอพูดถึง ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555 คือ ตัวชี้วัดที่ 4.4.3 ระดับความสำเร