1

การคิดเชิงระบบตามแนวพุทธศาสนา : 2) วิธีคิดแบบแยกแยะองค์ประกอบ

<<< ตอนที่แล้ว

			0
		
			

ดัชนีความรู้ กองประชาสัมพันธ์ฯ พุ่งสูงขึ้น +

Blog-km-prf-Graph

        วันนี้… นับเป็น(อีก) นิมิตรหมายอันดียิ่ง สำหรับบุคลากรกองประชาสัมพันธ์และกิจก